Monday, 22 April 2013

CONTOH RPH BAHASA MELAYU TAHUN 2


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA

Tarikh
13 April 2012
Tahun
2 Bestari
Mata pelajaran
Bahasa Malaysia
Bilangan Murid
30 orang murid
Masa
8.15 – 9.15 am ( 1 jam )
Tema
Petani Moden
Tajuk
Kebun Sekolahku
Standard Kandungan
2.3.1:
Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Standard Pembelajaran
5.3.1:
Memahami dan membina ayat dengan menggunakan pola  FN+FN, FN+FK, FN+FA, FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks
Objektif
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
i.              Membaca teks .
ii.            Membaca dan melengkapkan teks.
Pengisian Kurikulum
Ilmu :
Pendidikan Seni dan Kajia Tempatan.

Nilai Murni :
Menghargai alam sekitar.

Elemen Nilai Tambah :

Belajar Cara Belajar ( BCB )

Kemahiran berfikir :
Rumusan, penyelesaian masalah.

Kecerdasan Pelbagai ;
 verbal-linguistik dan kinestatik.

Konstruktivisme-
Pemahaman dan pengetahuan baru.

Kontekstual:
Kaitan dengan pengalaman murid

Kreativiti dan Inovatif:
Menghargai Alam

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Keusahawanan: Jual Beli
Pengetahuan Sedia Ada
  • Murid pernah berhadapan dengan pencemaran alam.
  • Murid mempunyai pengetahuan asas berkaitan cara menghadapi pencemaran.
Sistem Bahasa
Tatabahasa: Sintaksis : Ayat Penyata
Sebutan dan Intonasi
Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran ( BSPP )
Gambar sayur-sayuran dan buah-buahan
Penilaian
: Murid-murid dapat melengkapkan
  ayat
Langkah
/
 Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti
Catatan
Set Induksi

( 5 )
Soalan:
- Gambar apakah
   ini?
-Sayur-sayuran
- Buah-buahan
-Tanah terbiar
-Lirik lagu
(Lihat lampiran 1)
1. Murid diminta menjawab
    berkaitan gambar.
2. Murid menyanyikan lagu
    berpandukan lirik guru
BBB:
1. Gambar
2. Lirik lagu

Nilai:
- Prihatin
- Menghargai
   Alam

Langkah 1

( 15 m )
Petikan cerita

Kebun Keledek


(Lihat lampiran 2)
1. Murid membaca kuat
     petikan guru.
2. Beberapa orang murid
    dipilih secara rawak
    membaca petikan guru.
3. Guru membimbing
    bacaan murid dari sudut
    kelancaran, sebutan,
    intonasi dan jeda.
BBB:
Petikan
“ Kebun Keledek”

Bacaan Mekanis

Nilai:
- Kerjasama
- kesyukuran

Langkah
2

( 10 m )

Kad Frasa Nama

(Lihat lampiran 3)
1. Guru membentuk
    beberapa kumplan
     murid.
2. Setiap wakil kumpulan
    akan berdiri lalu
    membaca kad frasa
    nama  dengan sebutan
    yang jelas, intonasi yang
    betul dan berjeda.Strategi:
- Direktif
  kontekstual

Kaedah:
OralLangkah
/
 Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti
Catatan


3. Murid-murid memilih
   wakil kumpulan yang
   terbaik dalam bacaan.
4. Murid menyatakan
   kawasan yang boleh
   digunakan untuk
   bercucuk tanam.

Teknik:
Soal jawab

BBB:
Kad ayat

KB:
Penyelesaian masalah

EMK:
Perniagaan

Langkah
3

( 15 m )

Kad
Frasa Nama(Lihat lampiran 4)Pentaksiran
1. Guru melekatkan  kad
    frasa nama pada
    papan tulis secara
2. Wakil kumpulan akan
    menyambungkan ayat
    dalam frasa nama bagi
    membentuk ayat
    lengkap.
3. Guru menyemak
    jawapan murid.
4. Murid melengkapkan
    jawapan dalam
    lampiran yang
    diberikan
Penilaian guru terhadap memadan dan membina ayat menggunakan orang yang sesuai sesuai.
KBT:

KB:
Menghubungkaitkan.

Konstruktivisme:
Menghubungkaitkan.
Langkah
/
 Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti
Catatan

Langkah 4

( 10 m )

Pengayaan

Pemulihan

Murid arus perdana mencatat nama-nama buah – buahan dan sayur- sayur mengikut urutan abjad.

Murid arus mengeja dan membaca perkataan berdasarkan gambar buah-buah dan sayur-sayuran.
Penutup

( 5 m )

     Kognitif: Kebaikan berkebun.

Sosial : Lagu
‘ Anak Ikan ‘

(Lihat lampiran 5)

1. Guru melakukan
     rumusan tentang
     kebaikan berkebun.

2. Murid menyanyikan
    lagu ’ Buah-buahan
    Tempatan’ dengan
    iringan muzik.
Nilai Murni:
Menjaga kebersihan alam sekitar.

No comments:

Post a Comment